Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OTO YIKAMA VE HALI YIKAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Korkuteli Belediye Başkanlığının sorumluluk sahası içerisinde faaliyet sürdüren ve yeni açılacak olan oto yıkama ve halı yıkama işletmelerinin ruhsatlandırılması, mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekküllülüğünü sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23- (Değişik 19/03/2007-2007/11882K) maddesine dayanılarak Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni açılacak olan oto yıkama ve halı yıkama işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi işlemini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23-( Değişik 19/03/2007-2007/11882K) maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

 1. Yetkili İdare : Korkuteli Belediyesini,
 2. İlgili Birim : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
 3. İşyeri : Oto veya Halı Yıkama faaliyetiyle iştigal eden işyerlerini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BAŞVURU USULÜ VE İSTENECEK BELGELER

 

Madde 5- Oto yıkama işyerleri için başvuru; yapılacak olan başvuruların denetimleri Zabıta Müdürlüğü tarafından işyerinin imar yönünden uygunluğunun denetlenmesi ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

İSTENECEK BELGELER

 

Madde 6- Bu yönetmelik kapsamında açılacak işyeri başvuruları için aranacak şartlar;

 • Başvuru beyan formu,
 • İşyerine ait tapu kayıt sureti ve kira sözleşmesi,
 • Kat Mülkiyetine tabi yerlerde açılacak işyerleri için Kat Mülkiyet Kanununun 42. Maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı veya muvafakat name,
 • Kamuya ait mülkler söz konusu olduğunda izin tahsis veya kira sözleşmesi,
 • İşyerine ait ölçülü ve ölçekli vaziyet planı,
 • İşyeri karayolu kenarında ise; Geçiş Yolu İzin Belgesini almak zorundadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunan yola cephe ise; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından, İlçe Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan yola cephe ise; İlçe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden uygun karar veya görüşlerinin alınmış olması,
 • Antalya Su ve Atık Su Dairesi Genel Müdürlüğünden (ASAT) İşyeri Açılış Çalışma Görüş Belgesi (İAÇG) alınmış olması,
 • İşyerinde yeraltı suyu kullanılacak ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) kuyu suyu kullanım belgesinin alınmış olması,
 • 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin eki olan Örnek-2 Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formunda belirtilen 16,18 ve 20 sıra nolu belgelerin forma eklenmesi zorunludur.

 

GENEL ESASLAR

 

Madde 7- Oto veya Halı Yıkama yerleri ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Oto yıkama yapılacak yer imar planlarında sanayi, ticari, ticari+konut, cadde, bulvar lejantında olacak ve oto yıkama yapılacak olan yerin alanı asgari 100 m2 olacak ilave olarak 5 (beş) araçlık otopark yeri olacaktır. Bitişik nizam ve sokak statüsündeki yerlere ruhsat verilmeyecektir.
 • Halı yıkama yapılacak olan işyerleri (a) bendinde belirtilen bitişik nizam hariç olmak kaydı ile diğer hususlara uyma zorunluluğu yoktur. Ruhsat Komisyon Üyeleri ve mevzuatın uygun gördüğü yapılarda açılabilir.
 • Oto yıkama yapılacak olan işyerleri (a) bendinde belirtilen bitişik nizam hariç olmak kaydı ile diğer hususlar 6360 sayılı kanun gereğince belde ve köy statüsünde iken mahalleye dönüşen yerlerde aranmayacaktır.
 • Faaliyetine izin verilen oto veya halı yıkama yerleri sabah 08:00 da açılacak, kış aylarında (01 Kasım-31 Mart) 18:00 da, yaz aylarında ise (01 Nisan – 31 Ekim) 20:30 da faaliyetini durdurarak kapatılacaktır. Pazar günleri işyeri açılmayacaktır.
 • Oto yıkama yapılacak işyerlerinde müşteri bekleme odası olacaktır.
 • Yapı kullanma izin belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi alınmamış yapılarda oto ve halı yıkama işyerleri açılmayacaktır.
 • Oto veya halı yıkama ruhsatı olan işyerlerinde başka bir faaliyette bulunulmayacaktır. Aksi takdirde ;
 • Bir takvim yılı içerisinde birinci tespitte 5326 sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,
 • İkinci tespitte 5326 sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,
 • Üçüncü tespitte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
 • Oto yıkama için kullanılacak mevcut bir yapıya ilave olarak yapılacak eklemeler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin belgesi alınacaktır.
 • Suyun akımı ızgaraya verilecek, çevreye sular akıtılmayacaktır.
 • İşyerlerinde gürültü izolasyonu yapılacaktır.
 • İşyerlerindeki duvarlar tavan dahil su geçirmeyen malzeme ile kaplanacaktır.
 • Çalışan personelin kılık kıyafetine dikkat edilecek, iş elbisesi haricinde genel ahlaka aykırı bir şekilde atlet veya kısa şort ile çalışılmayacaktır.
 • Oto yıkama yerlerinin yangın güvenlik tedbirleri “ Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik “ hükümleri gereği gerekli önlemler işletmeci tarafından alınacaktır.
 • Oto yıkama ve yağlama yapılacak olan işyerlerinde en az 1 m3 atık yağ dinlenme deposu veya havuzu bulundurulması zorunludur.
 • Ruhsatlandırılmış olan işyerlerinin denetim ve kontrolleri Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

YÖNETMELİKTE DÜZENLENMEMİŞ HUSUSLAR

 

Madde 8-  Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 9- İki bölüm on maddeden oluşan bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde verilen yetkiye göre Belediye Meclisince kabul edilip Belediyenin İnternet Sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Korkuteli Belediye Başkanı yürütür.