Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma şartlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

 1. Yetkili İdare : Korkuteli Belediyesini,
 2. İlgili Birim : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
 3. İşyeri : Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden işyerlerini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BAŞVURU USULÜ VE İSTENECEK BELGELER

 

Madde 5- Oto kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümler:

 1. İşyeri tanıtım tabelasında oto kiralama veya rent a car ibaresi zorunludur, yazı boyutu tabeladaki diğer yazı puntolarından küçük olamaz.
 2. İşyerinin her hangi bir yerine ve tabela üzerine işyeri unvanı, oto kiralama ibaresi ve/veya rent a car dışında ticari ibareler yazılamaz.
 3. İşyeri yetkilileri oto kiralama işinde kullanacakları en az 3 (üç) adet kendi adlarına trafik tescil kaydı veya kiraladıkları araçlara ait kiralama kontratları bulunan araçların listesini ruhsat aşamasında Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Araç değişikliği halinde ise en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili birime bildirilmesi zorunludur.
 4. İşyerlerinden, oto kiralama işinde kullanacakları araçları depolayabilecekleri alanları var ise otopark sözleşmesi aranmaz. Ancak araçların depolanabileceği alanlar yok ise; Belediye, gerçek kişi veya tüzel kişilere ait ruhsatlı herhangi bir otoparktan kullanacağı araçları depolamak için yapılmış otopark sözleşmesi aranır.
 5. Otopark sözleşmesi en az 1 (bir) yıllık olarak yapılır, yenilen sözleşmenin bir nüshası ilgili birime verilir.
 6. İşyerleri kendi adına veya şirket adına kayıtlı ya da kiralık en az 3 (üç) araç ile faaliyet göstermek zorundadır.
 7. Kiraya verilecek araçlar 0-10 (sıfır-on) yaşları arasında olmalıdır.10 (on) yaşından büyük araçlar kiraya verilemez.
 8. İşyerleri ilgili meslek odasına kayıt yaptırmak ve fiyat tarifesini almak zorundadır.
 9. İşyerleri işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile yola ve yol kenarındaki ücretli ya da ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, bisiklet ve motosiklet koymaları yasaktır. İşyerinin amblem ya da logosunu taşıyan, reklamını yapan başka gereç ya da tüzel kişilere ait araçlarda bu kapsamdadır.
 10. İşyerleri gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilecek araçlar ile ilgili müşteriler aleyhine haksız şart oluşturulacak bir sözleşme veya müşteriyi borç altına sokacak çek, senet v.b her hangi bir belge alamaz.
 11. İşyerleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilecek araçlar için yapılacak sigorta poliçelerinde (rent a car,oto kiralama,kasko) ibareleri bulunmak zorundadır.
 12. Bu yönetmeliğe uygun olarak açılan işyerlerinde araç alım-satım ticareti yapılamaz.
 13. 10 Haziran 2015 tarih ve 29382 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadır. Ancak kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir. Bu veriler 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilir. Sistemdeki kayıtlar 5 (beş) yıl sonun da sistemden otomatik olarak silinir.
 14. Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını İçişleri Bakanlığının tespit edeceği bir bilgisayar programında tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin 1774 sayılı Ek 1. Maddesine göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince 10.000,00 TL(on bin Türk Lirası) para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.
 15. İşyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 16. Bu yönetmeliğin yayımlanmasından sonra işyerlerinden kanun ve yönetmelik hükümlerine göre istenilesi zorunlu bulunan bilgi ve belgelerde istenilir. Bu yönetmelik yayımlanmadan önce ruhsatlandırılmış işletmelerin, devir edilmesi veya işletmecisinin değişmesi halinde başvuruları bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Denetim  

Madde 6- Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetimler yapılır. Denetimler sırasında mevzuata aykırı hususlar tespit edilmesi halinde yetkili idare tarafından gerekli yasal işlemler yapılır.

Uygulanacak Cezalar

Madde 7- Bu yönetmelik hükümlerine göre işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde;

 • Bir takvim yılı içerisinde birinci tespitte 5326 sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,
 • İkinci tespitte 5326 sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,
 • Üçüncü tespitte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 8- İki bölüm dokuz maddeden oluşan bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b  maddesinde verilen yetkiye göre Belediye Meclisince kabul edilip, Belediyenin İnternet Sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

 

Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerini Korkuteli Belediye Başkanı yürütür.